Technologie a hygiena bazénu

Otázky a odpovědi, které nejvíce zajímají naše klienty o provozu a technologii našeho bazénu.

1. Která vyhláška upravuje kvalitu vody?

Kvalitu bazénové vody upravuje Vyhláška 135/2004 Sb. Níže uvádíme veškeré chemické a mikrobiologické parametry, které se kontrolují na bazénech pro kojence a batolata.

Ukazatel

Jednotka

Upravená voda před vstupem do bazénu

Bazénová voda během provozu

Mezní hodnota

Nejvyšší mezní hodnota

Escherichia coli

KTJ/100ml

0

0

počet kolonií při 36°C

KTJ/1ml

20

100

Pseudomonas aeruginosa

KTJ/100ml

0

0

Staphylococcus aureus

KTJ/100ml

0

0

100

Legionella spp.

KTJ/100ml

10

10

100

průhlednost

nerušený průhled na celé dno

zákal

ZF

0,5

pH

6,5 – 7,6

celkový organický uhlík (TOC)

mg/l

2,5 mg/l nad hodnotu plnící vody

dusičnany

mg/l

20,0 mg/l nad hodnotu plnící vody

volný chlor

mg/l

0,3-0,6

0,5-0,8

0,7-1,0

vázaný chlor

mg/l

0,3

ozon

mg/l

≤0,05

≤0,05

redox-potenciál
– v rozsahu pH 6,5-7,3
– v rozsahu pH 7,3-7,6

mV

≥750
≥770

≥700
≥720

 

Kontrola jakosti vody umělého koupaliště

Kontrolovaný ukazatel

Četnost kontroly

obsah volného a vázaného chloru či jiného dezinfekčního agens

hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou hodinu

redox-potenciál

každou čtvrtou hodinu

teplota vody v bazénu

třikrát denně

průhlednost

průběžně, nejméně však třikrát denně

pH

jednou denně

zákal

jednou za 14 dnů

dusičnany

jednou za 14 dní

celkový organický uhlík
(TOC)

jednou měsíčně

jednou za 14 dnů

ozon

jednou měsíčně

mikrobiologické ukazatele:
Escherichia coli, počet kolonu při 36°C, Pseudomonas aeruginosa

nejméně jednou měsíčně či podle pokynů orgánu ochrany veřejného zdraví

nejméně jednou za 14 dnů či podle pokynů orgánu ochrany veřejného zdraví

Legionella spp.

jednou za 3 měsíce

jednou měsíčně

jednou za 14 dnů

Staphylococcus aureus

jednou za 3 měsíce

jednou měsíčně

Absorbance A254(1cm)

kontinuální měření nebo podle potřeby

2. Musí se bazénová voda chlorovat?

Ano. Vyhláška stanovuje obsah volného chloru v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l. V případě nesplnění této podmínky je bazén nezpůsobilý pro provoz.

Úprava bazénové vody se dělí na chlorovou a bezchlorovou

Bezchlorovou úpravu vody lze použít pouze v soukromých bazénech!!!

Při návrhu technologie úpravy vody v našem bazénu jsme využili výhody obou variant.

Za prvé máme instalován nejmodernější filtr s náplní drceného skla, který zajišťuje dokonalé odfiltrování mechanických nečistot.

Za druhé naši vodu čistí UV lampa, která zářením ( podobné typy UV lamp se např. používají při sterilizaci operačních sálů) ničí všechny možné choroboplodné zárodky, které by se mohly ve vodě nacházet ,a taktéž snižuje potřebu chloru na nejnižší možnou hodnotu dle vyhlášky.

Za třetí máme k dispozici nejmodernější digitální automatický dávkovač a díky této technologii jsme schopni udržet obsah volného chloru na spodní hranici limitu 0,3 mg/l , což odpovídá běžné pitné vodě. Množství vázaného chloru pak v bazénu ovlivňuje každý návštěvník kvalitou osprchování a řádnou hygienou.

3. Na jakém principu fungují bazény se slanou vodou?

Pokud je bazén využíván pro komerci a obzvláště pro plavání kojenců a batolat, musí se držet stejné hygienické vyhlášky jako ostatní bazény pro tuto aktivitu, tudíž i v takto upraveném bazénu je chlor. Chlor je vyráběn elektrolýzou slané vody. Jednoduše, slaná voda se rozloží na Na, Cl, O, H. Všechny tyto prvky mají schopnost desinfikovat, jsou vysoce reaktivní, což způsobuje po reakci jejich opětovné sloučení do slaného roztoku.

Dalším faktorem, proč jsme tento způsob technologie nezvolili, je fakt ,že se mnohem hůře udržuje další požadovaná hodnota, kterou je průhlednost. Slaný bazén má vodu lehce mléčnou a může to působit tak, že je bazénová voda kalná až špinavá.

S ohledem na specifika technologie úpravy slané vody je instalace nerezové UV lampy do technologického systému bazénu nemožná.

Závěr: (zdroj alianceplavani.cz)

„Bazén používající slanou vodu je bazén používají chlorovou desinfekci. Chlor se do vody dostává jinou cestou než přímým dávkováním technologií, ale je ve vodě přítomen. V bazénech se slanou vodou je třeba větší obezřetnosti a pečlivosti v hlídání množství chloru, protože dávkování soli nemusí být tak přesné jako dávkování technologií v podobě chlornanu či jiného obdobného přípravku. Může pak dojít k poklesu schopnosti chloru likvidovat bakterie, a tím dojde ke kontaminaci vody.

Ve slaných bazénech se standardně měří úroveň volného i vázaného chloru a vztahují se na tyto bazény stejná pravidla. Není pravdou, že slaný bazén používá bezchlorovou technologii.“

4. Jak je kontrolována kvalita bazénové vody?

Kvalitu kontroluje především provozovatel a to nejméně 4x denně, dále místní hygienická stanice (pokud se objevuje na bazéně příliš často, nesvědčí to pro to, že je provozovatel pečlivý a o bazén se dobře stará, ale je to naopak. Hygiena zde řeší časté problémy např. ve špatných vzorcích vody atd.) Další kontrolu provádí akreditovaná laboratoř, která pravidelně odebírá vzorky vody a výsledky poté zasílá místní hygienické stanici. A v neposlední řadě bazén může ze zákona 2x ročně zkontrolovat a odebrat vzorky státní hygienický dozor.

5. Je důležité kvalitní osprchování před vstupem do bazénu?

Čím kvalitněji se osprchujete před vstupem do bazénu, tím bude voda v bazénu pro Vaše děti a Vás kvalitnější. Poctivé umytí (zejména intimních partií) před vstupem do bazénu sníží množství zanesených nežádoucích látek a hodnotu vázaného chloru na minimum.