Podmínky kurzů

  PODMÍNKY PRO OMLUVY A NÁHRADY!

Při zakoupení celého kurzu (20 lekcí) si můžete každou řádně omluvenou lekci nahradit. Náhrady lze však uplatnit pouze v probíhajícím kurzu, náhrady se nepřevádějí do dalšího kurzu. Pokud onemocníte koncem kurzu a tyto hodiny řádně omluvíte (tedy poslední čtyři hodiny 17., 18., 19., 20. lekci) převedeme 4x náhradu do dalšího kurzu. Tyto náhrady je však třeba vybrat v první polovině následujícího kurzu (v prvních 10. týdnech v novém kurzu).

Při zakoupení 1/2 kurzu (10 lekcí) si můžete každou řádně omluvenou lekci nahradit. Náhrady lze však uplatnit pouze v probíhajícím kurzu, náhrady se nepřevádějí do dalšího kurzu. Pokud onemocníte koncem 1/2 kurzu a tyto hodiny řádně omluvíte (tedy poslední dvě hodiny 9. a 10. lekci nebo 19. a 20. lekci) převedeme 2x náhradu do další 1/2 kurzu nebo do dalšího kurzu. Tyto náhrady je však třeba vybrat v první polovině následující 1/2 kurzu nebo následujícího kurzu (v prvních 5 týdnech po skončení Vámi zaplaceného období).

Jestliže nastoupíte do probíhajícího kurzu, a to do páté lekce (včetně), máte nárok na všechny podmínky jako v celém kurzu (20 lekcí). Při nástupu do probíhajícího kurzu do šesté až jedenácté lekce máte nárok na všechny podmínky jako v celém kurzu, vyjma částky za lekci (ta je stejná jako při zakoupení ½ kurzu tj. 10 lekcí)

Pokud neabsolvujete Vámi vybranou náhradní lekci, pak se tato lekce již nenahrazuje a propadá Vám. Prosíme Vás, abyste kvůli omluvě netelefonovali! Omluvit své děťátko z lekce můžete přes náhradový systém https://babymarina.auksys.com nebo SMS zprávou. Každý klient po uhrazení kurzu obdrží přístupové jméno a heslo (mailem), pod kterým se do náhradového systému přihlásí a také SMS kód (najdete ho pod aktuální objednávkou), kterým může omluvit své hodiny i bez přístupu na internet.

Návod na omlouvání lekcí po SMS

Pro omluvení hodiny zašlete prosím SMS ve tvaru:

BABYMARINA MASTER OML (váš přidělený kód) YYYY-MM-DD

Kde YYYY-MM-DD je datum lekce, kterou chcete omluvit
(např. 2013-03-31 pro 31. března 2013).

SMS odešlete na číslo +420606999087.

Uvedený kód platí pouze pro Vás pro jediný konkrétní kurz.

Díky náhradovému systému se můžete omlouvat a nahrazovat i o víkendech a o svátcích.

     Chcete-li si své omluvené lekce nahradit, je nutné, abyste se omlouvali vždy dopředu, nejpozději však večer před tím, než máte plavat! Čím dříve nám dáte vědět, že se nemůžete zúčastnit, tím lépe pro rodiče, kteří shánějí náhradu, pozdě omluvené lekce zásadně nenahrazujeme! Omluva je v případě akutního onemocnění možná nejpozději v 9:00 hod ráno v den Vaší lekce a ne až hodinu před lekcí. Berte toto prosím v potaz, i Vy jednou budete shánět náhradu. To znamená, že když si chcete vybrat lekce, ze kterých jste se řádně dopředu omluvili, musíte někdy přijít 2x-3x v týdnu. Jednou na svou pravidelnou lekci a dále na náhradní hodinu. Umožníme Vám tolik náhrad, na kolik máte podle uvedených pravidel nárok, ale je zapotřebí vycházet z našich možností volných hodin!!! Dopředu Vám ve Vašem zájmu doporučujeme:

 nenechávejte si náhradní hodiny až na konec kurzu,

kdy bývá kapacita volných míst omezena, snažte se náhrady rovnoměrně vybírat již v průběhu kurzu!!!

     Vzhledem k tomu, že náklady na provoz a mzdy se s případnou neúčastí dítěte nesnižují, není možné kurzovné za nevyčerpané lekce vracet a ani převádět do dalšího kurzu. Akceptujeme pouze náhlou příhodu – úraz, operace při potvrzení lékařem (požadujeme lékařskou zprávu). Nevracíme kurzovné z důvodu různých infektů (rýmy, kašle, angíny atd.).

 

Jak zacházíme s osobními údaji

Věřte nám, údaje jsou u nás v bezpečí a samozřejmě s nimi zacházíme v souladu s pravidly GDPR.

Společnost Baby Marina s.r.o. se sídlem Na Výsluní 291, 267 01 Kralův Dvůr – Levín

IČO: 01544187, dále jen „Baby Marina“, zpracovává Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, jež společnost Baby Marina získala v rámci realizace dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi jako zákazníkem a společností Baby Marina jako dodavatelem. Předmětem je pořádání plaveckých kurzů. K účelům definovaným v bodě 2 budou použity tyto údaje:

 1. jméno a příjmení
  b. datum narození
  c. fakturační údaje
  d. e-mailová adresa
  e. telefonní kontakt
 2. Účel zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány:

 1. k marketingovým účelům společnosti Baby Marina, tj. zasílání informací o pořádaných akcích
 2. pro vystavení faktur a zasílání organizačních informací týkajících se kurzů
 1. Kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat

Společnost Baby Marina bude jakožto správce osobních údajů na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely manuálně v písemné formě jakož i ve formě elektronické za použití automatizovaných systémů. Zpracovávat je budou vlastní zaměstnanci nebo zpracovatelé osobních údajů, tj. subjekty, které společnost Baby Marina pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi (správce náhradového systému, účetní společnosti) a se kterými zajistí zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich ochranu prostřednictvím uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

 1. Na jakou dobu je tento souhlas udělen

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje na celou dobu trvání dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi a společností Baby Marina a na dobu 3 let po jeho ukončení.

 1. Dobrovolnost udělení souhlasu, možnost jeho odvolání

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti Baby Marina vůči Vám v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@babymarina.cz.

 1. Vaše práva jako subjektu údajů

Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:

 1. Jste oprávněni požadovat od společnosti Baby Marina přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu, době zpracování), včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.
 2. Jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5).
 3. Jste oprávněni písemně požádat společnost Baby Marina o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány). Od 25. 5. 2018 máte právo „být zapomenut“ v případě, kdy by Vaše osobní údaje byly zveřejněny v internetovém prostředí (vymazání veškerých odkazů na Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace).
 4. Od 25. 5. 2018 jste oprávněni získat své osobní údaje, které společnost Baby Marina zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci.
 5. Pokud souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů odvoláte v souladu s bodem 5. v průběhu probíhajícího kurzu, jehož jste aktivním účastníkem, berete na vědomí, že Vaše účast v kurzu končí ke dni odvolání souhlasu a nevyčerpané kurzovné nebude vráceno.
 6. V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu máte od 25. 5. 2018 právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Uplatníte-li námitku, společnost Baby Marina zpracování Vašich osobních údajů ukončí.
 7. Dozvíte-li se nebo se domníváte, že společnost Baby Marina provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti
  1. vznést námitku proti zpracování
  2. požádat společnost Baby Marina o vysvětlení
  3. požadovat, aby společnost Baby Marina odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů
  4. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Děkujeme za důkladné přečtení a respektování našich podmínek a těšíme se na setkání v našem bazénu.

 

Baby Marina s.r.o.

Tyto podmínky jsou platné od 6.2.2017